Poort van Buijtenland Rhoon

De Poort van Buijtenland is een ca 11 ha groot gebied in Rhoon (gemeente Albrandswaard). Het gebied wordt getransformeerd tot een krachtige entree voor het Buijtenland van Rhoon, een recreatief toegankelijk agrarisch landschap met natuurwaarden. De Poort is de schakel tussen de ontsluitingsweg de Rhoonse baan, de Koedoodzone en het Buijtenland van Rhoon. De Stichting Ark heeft hier in de afgelopen jaren spontane natuurontwikkeling gestimuleerd. Het natuurlijke landschap past goed in de beeldtaal van de Koedoodzone. Anderzijds vormt het een fascinerend contrast met het agrarische cultuurlandschap van het Buijtenland van Rhoon.

In december 2020 is de Gebiedsvisie voor de Poort van Buijtenland (van bureau Palmbout) geaccordeerd in het college van B&W van Albrandswaard. De gebiedsvisie is door Peter Verkade Landschapsarchitect uitgewerkt tot een Voorlopig ontwerp inrichtingsplan. De grondgedachte bij het ontwerp bestaat uit de volgende vier uitgangspunten:

Koesteren natuurlandschap Vanuit landschappelijk én ecologisch perspectief is het uitgangspunt om de natuurlijke kwaliteiten waar mogelijk te behouden. Dit geldt zowel voor de boomgroepen, de hoogteverschillen, de (ruige) graslanden als de natuurvriendelijke oevers.

Venster op het landschap Wel wordt het natuurlandschap recreatief toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Blikvanger hierbij is de centrale parkstrook. Gekoppeld aan de rotonde vormt deze een venster op het achterliggende landschap. De parkstrook heeft een licht glooiend maaiveld, wordt intensiever gemaaid en wordt krachtig ingekaderd door twee ‘landschappelijke lopers’. Het park vormt een groot contrast met het ruige natuurlandschap en begeleid de recreatieve routes naar het Buijtenland. Er wordt ruimte geboden aan ongeprogrammeerd gebruik zoals picknicken, een balletje trappen, etc.

De erven De parkeerlaan ontsluit drie recreatie-erven. De erven zijn de vooruitgeschoven posten van het Buijtenland van Rhoon. Het zijn de meest vormgegeven onderdelen van de Poort. Een robuuste en strakke inkadering van het erf accentueert het contrast met het natuurlandschap. De inkadering is gelijk voor de drie erven. Binnen deze inkadering kunnen de erven van kleur verschieten. Het meest zuidelijke erf is het publieke erf, met informatievoorziening over het Buijtenland van Rhoon en een natuurspeelplaats.

Recreatieve routes De Poort wordt een recreatieve schakel in de omgeving en naar het Buijtenland. De auto wordt afgevangen in een aantrekkelijke ‘parkeerlaan’. Fiets-, wandel- en struinroutes worden zorgvuldig en vanzelfsprekend met elkaar gekoppeld. De Poort vormt een startpunt voor ruiterroutes en een aantrekkelijke tussenstop in de kanoroute op de Koedood. Het ruige natuurlandschap leent zich optimaal voor avontuurlijk struinen en ontdekken. De reeds aanwezige struinpaden worden dan ook dankbaar gehandhaafd.

Categorie
Landschap, gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Gemeente Albrandswaard

Ontwerp
2021

Realisatie
-

Samenwerking
Van der Helm, Antea, Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, provincie Zuid-Holland, gemeente Albrandswaard