PLAN OOST Rotterdam

In drie buurten in Rotterdam-Oost gaat de komende jaren groot onderhoud verricht worden aan de openbare ruimte en het riool. Het betreft de Rivierenbuurt (Zevenkamp), Oosterflank Noordoost (Oosterflank) en de Grassenbuurt (Ommoord). De onderhoudswerkzaamheden bieden bij uitstek de gelegenheid om, voor een relatief geringe meerprijs, een kwaliteitsimpuls te realiseren in de buurten.

Door de gemeente Rotterdam is een quickscan verricht: een inventarisatie en analyse van de huidige situatie van de openbare ruimte en het benoemen van knelpunten, kansen en uitgangspunten voor de herinrichting. Daarna is het stokje overgenomen door Peter Verkade Landschapsarchitect. Per buurt zijn de volgende producten opgestgeld:

- Visie: De quickscan is vertaald in een visie waarin de hoofdstructuur van de openbare ruimte wordt benoemd alsmede de belangrijkste opgaven voor de herinrichting.
- Schetsontwerp inrichtingsplan: De visie is vertaald in een schetsontwerp inrichtingsplan voor de openbare ruimte met aandacht voor ondergrondse infrastructuur, profielen, groenstructuren, groeiomstandigheden, parkeerbalans, etc. Ook zijn plekken benoemd die kansrijk zijn voor een kwaliteitsimpuls en derhalve nadere uitwerking behoeven.
- Beplantingsvisie: Per buurt is een beplantingsvisie opgesteld. Er is een beeldkwaliteit omschreven (bijvoorbeeld kroonvorm, transparantie, herfstverkleuring, voorjaarsbloei, etc) en er zijn suggesties gedaan voor de soort. De beplantingsvisie is afgestemd met het gemeentelijke ingenieursbureau en verwerkt op het schetsontwerp.
- Inrichtingsvoorstel locaties: In het schetsontwerp zijn per buurt locaties aangewezen die een nadere uitwerking verdienen. Voor deze locaties is een inrichtingsvoorstel opgesteld en verwerkt op het schetsontwerp.
- Nazorg: Per buurt is er sprake van ‘nazorg’. Na het afronden van het schetsontwerp inrichtingsplan worden wijzigingen bijgewerkt op het schetsontwerp. Voor de uitvoeringstekeningen wordt het ‘penvoerder schap’ overgedragen aan het I-bureau. Andere nazorg betreft de controle van de uitvoeringstekeningen, afstemming over de nadere uitwerkingen, afstemming met nutsbedrijven, afstemming met andere stakeholders, kwaliteitsbewaking, etc.

Categorie
Straten, Pleinen, Parken, Spelen, Groot onderhoud

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Ontwerp
2016-2018

Realisatie
Vanaf 2018

Oppervlak
54 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)