Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs

In de Vogelbuurt gaat groot onderhoud verricht worden. Maatregelen zijn onder andere het vervangen van het riool, het op hoogte brengen van het maaiveld en een herinrichting van de openbare ruimte met nieuwe materialen. In de afgelopen jaren is er een uitgebreide inventarisatie verricht van alle noodzakelijke maatregelen. Tevens is én wordt er een uitgebreid participatie-traject doorlopen. Daarin is ruimte geboden aan initiatieven die door de buurt worden aangedragen. In sommige straten zal de huidige inrichting weer worden teruggebracht (bijvoorbeeld omdat er geen aanleiding is om dit te wijzigen). In andere straten biedt een aangepaste herinrichting juist de kans om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners (bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen) of om betere groenstructuren te realiseren.

Alle input vanuit participatie en inventarisatie is vertaald tot een visie op de hoofdopzet van de Vogelbuurt: - Verbeteren van de verkeerskundige leesbaarheid van de wijk; - Koesteren en versterken van de hoofdgroenstructuur; - Eigentijdse en ruimtelijke inrichting van de woonerven. Deze visie wordt omgezet tot een voorlopig ontwerp voor de gehele buurt. De burgerinitiatieven worden ingepast en het ontwerp wordt in een aantal fasen teruggekoppeld met de buurt. Vanaf het VO wordt het ‘penvoerderschap’ overgenomen door het civieltechnisch adviesbureau, RIBW, om het definitief ontwerp cq de de uitvoeringstekeningen op te stellen.

Categorie
Pleinen en straten, Spelen, Participatie, Duurzaamheid

Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland

Ontwerp
2018-2019

Realisatie
Gafaseerd vanaf 2019

Oppervlak
17 ha

Samenwerking
RIBW projecten

Download rapport (pdf)