Noordse Buurt Nieuwkoop

Voor het voormalige glastuinbouwgebied de Noordse Buurt is een inrichtingsvisie opgesteld. Met deze visie krijgt de buurt een toekomstbestendige invulling waarin gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat. Bewoners en ondernemers worden uitgenodigd om ambitieuze initiatieven te ontplooien op het gebied van natuur, recreatie en (extensief) agrarisch gebruik.

De Noordse Buurt is een buurtschap in de gemeente Nieuwkoop en telt ongeveer 190 inwoners. Het gebied is gelegen ten noorden van de Woerdense Verlaat en ten oosten van Noorden. De Buurt was eeuwenlang onderdeel van het natuurlijke veenlandschap. Vanaf 1940 werd het gebied drooggelegd als werkverschaffingsproject. In de 50-er jaren kwamen de eerste tuinders richting de Noordse Buurt.
De kassen in de Noordse Buurt werden van water voorzien vanuit de Nieuwkoopse Plassen. De wateronttrekking uit de Nieuwkoopse Plassen is niet langer wenselijk vanuit de Natura-2000 doelen voor dit gebied. Om die reden is de tuinbouwfunctie nu grotendeels uit gesaneerd.

De doelstelling voor de Noordse Buurt is in een eerder opgestelde startnotitie als volgt omschreven:
‘Een kwalitatief hoogwaardige, groene woonomgeving waar het ‘buurtgevoel’ aanwezig blijft, waar de resterende kwekers zich betrokken, welkom en onderdeel van blijven voelen, waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en relaties met de omgeving worden versterkt.’

De gemeente wil de ontwikkelingsmogelijkheden verruimen voor de bestemmingen natuur, recreatie en (extensief) agrarisch gebruik. Hierbij wordt de ambitie uitgesproken dat de initiatieven meerwaarde hebben voor de betreffende bestemming én voor de Noordse Buurt als geheel. ‘Ambitie’ is voor de gemeente een belangrijk criterium om goedkeuring te verlenen aan een initiatief.

De inrichtingsvisie vormt het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan en stelt randvoorwaarden en uitgangspunten aan de initiatieven, met als doel dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Tevens bewaakt de inrichtingsvisie de oorspronkelijke doelstellingen voor het gebied:

- het verruimen van de ontwikkelingsmogelijkheden om het gebied economisch vitaler te maken;
- het inpassen van het gebied in het polderlandschap zodat de Noordse Buurt zijn kwalitatieve waarde behoudt en waar mogelijk versterkt;
- het realiseren van de oorspronkelijke herstructureren van de glastuinbouw, beëindigen wateronttrekking uit de Nieuwkoopse Plassen en tegengaan van de bodemdaling.

Categorie
Landschap, Gebiedsontwikkeling, Ecologie, Participatie

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwkoop

Ontwerp
2016

Realisatie
-

Oppervlak
100 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)