Ghoybos Oud Ade

Het Ghoybos is in 1990 aangeplant als productiebos. Nu wordt het omgevormd tot een volwaardig natuur- en recreatiebos. Het wordt daarmee een hotspot in het recreatieve routenetwerk in de Leidse Ommelanden. Door Peter Verkade is de projectleiding ter hand genomen vanaf het initiatief tot en met de uitvoering. Ook heeft ons bureau het inrichtingsplan opgesteld.

Het planvormingsproces is gestart met een uitgebreide inventarisatie van wensen en eisen. Hiertoe zijn vele gesprekken gevoerd met de gemeente Kaag en Braassem, de bewoners, geïnteresseerde recreatieve ondernemers, natuurpartijen, etc. Deze fase resulteerde in vier doelstellingen en opgaven voor de herinrichting van het Ghoybos:
1. Tussen stad en land; het Ghoybos als een optimale schakel in het regionale, recreatieve routenetwerk;
2. Bos wordt bos; een gefaseerde omvorming van het monotone productiebos tot een gevarieerd recreatie- en natuurbos;
3. Drukte en rust; recreatieve voorzieningen maken het bos beleefbaar; een slimme zonering van recreatieve voorzieningen faciliteert de diverse doelgroepen;
4. Maatwerk; herinrichting biedt kansen tot maatwerk voor de bedrijven en huishoudens in en aan het bos.

Met deze doelstellingen is het ontwerp opgesteld. Het bos wordt toegankelijk gemaakt met een parkeerterrein, een kortsluiting van de fietsroute en struin- en ruiterpaden. Door Pius Floris is een quickscan verricht naar de bosomvorming met als belangrijkste ingrepen: ruimte creëren voor een volwaardige bosopbouw met struiklaag en soortenvariatie, dood hout achter laten in het bos en een gevarieerd beheer van de openheid (bij voorkeur met begrazing). In overleg met de Denktank Biodiversiteit van de Leidse Ommelanden zijn natuurlijke landschapselementen ingepast zoals natuurvriendelijke oevers, natuurpoelen en ijsvogelwanden. Met recreatieve stakeholders is invulling gegeven aan het beleefbaar maken van het bos voor diverse doelgroepen (lasergamen, hondenspeelweide, amfitheater, speelheuvel, natuur- en cultuurhistorische beleving, etc).

Door ingenieursbureau RHDHV is het inrichtingsplan omgezet tot uitvoeringstekeningen en is de (onderhandse) aanbesteding verricht. Het werk is gegund aan Gebr. Van der Poel B.V. uit Oud Ade. De eerste fase is opgeleverd in mei 2018. De tweede fase betreft het werkterrein van Tennet en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 heringericht.

Categorie
Landschap, parken, projectleiding, ecologie, participatie

Opdrachtgever
Gemeente Kaag en Braassem

Ontwerp
2014-2018

Realisatie
2017-2019

Oppervlak
20 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)