BUIJTENLAND VAN RHOON Rhoon

De Planologische Kernbeslissing Project Mainport Rotterdam maakte enerzijds de 2e Maasvlakte mogelijk en beoogde anderzijds een leefbaarheidsimpuls aan de Rotterdamse regio. Het Buijtenland van Rhoon op Midden-IJsselmonde is hiertoe aangewezen. De planvorming loopt al lang en stroef. Recent is een andere strategie gekozen waarin samen met de zittende agrariƫrs en bewoners (bottom-up) een Streefbeeld is opgesteld. De grondleggers van het Streefbeeld zijn het Louis Bolk Instituut (LBI) en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Het doel is om de balans te bewaren tussen landschap, cultuurhistorie, agrarische bedrijvigheid, natuur en recreatie.

Het Buijtenland van Rhoon biedt een voor Nederland unieke kans om akkernatuur te herstellen in een groot aaneengesloten plangebied. Door LBI en VNC zijn doelsoorten bepaald voor flora en fauna die passen bij het landschap en het agrarische gebruik. Vervolgens zijn landschapselementen benoemd die de randvoorwaarden creëren voor een duurzame vestiging van deze doelsoorten. Dit zijn zonder uitzondering landschapselementen die van oudsher voorkomen in het gebied, maar vaak in de loop der tijd verdwenen zijn. Gedacht kan worden aan hoogstamboomgaarden, natuurakkers, akkerranden, plasdras-zones, heggen en struweel, etc. Tenslotte is ook een recreatief raamwerk uitgewerkt met struinroutes, belevingsplekken en herstel van molens.

Mede vanwege onze gebiedskennis en betrokkenheid in het verleden is Peter Verkade Landschapsarchitect gevraagd om de natuurlijke landschapselementen en het recreatieve raamwerk in te passen. Ook hebben wij het beoogde eindbeeld inzichtelijk gemaakt via profielen, visualisaties en referentiebeelden.

Het uiteindelijke doel is dat een coöperatie wordt opgericht waarin de bedrijfsplannen worden afgestemd op de recreatie en natuurdoelstellingen. Cruciaal is het motto ‘lerend inrichten en beheren’ waarbij een hoge mate van betrokkenheid wordt nagestreefd van alle betrokkenen: boeren, recreatieondernemers, natuurpartijen, recreatiepartijen en inwoners

Categorie
Landschap, Participatie, Ecologie

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

Ontwerp
2017-2018

Realisatie
-

Oppervlak
600 ha

Samenwerking
Louis Bolk Instituut, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Sofon

Download rapport (pdf)