Transitie Paradijsweg stap dichterbij

‘Een voorbeeldproject waar veel actuele discussies samenkomen’, zo noemde wethouder Elkhuizen het project Paradijsweg in Ter Aar. De gelegenheid was de ondertekening van de eerste anterieure overeenkomst op 13 januari 2020. En het is inderdaad een eigentijdse gebiedsontwikkeling: begonnen als initiatief van de grondeigenaren, gefaciliteerd door de overheden en bijdragend aan klimaatdoelstellingen!

Circa 10 jaar geleden namen de grondeigenaren het initiatief om een verouderd glastuinbouwgebied een nieuwe toekomst te geven. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Nieuwkoop faciliteert hen hierin via een ruimte-voor-ruimte-regeling op maat en een nieuw bestemmingsplan. Het glas wordt vervangen door woningen, natuur én recreatieve voorzieningen aan de Langeraarse plas. De transitie draagt bij aan de vermindering van de energiebehoefte, reductie van stikstof- en CO2-uitstoot, het tegengaan van bodemdaling en een toename van de biodiversiteit.

De deelnemers worden vertegenwoordigd door de Belangenvereniging Paradijsweg Natte Kant. Peter Verkade Landschapsarchitect heeft een bijdrage mogen leveren sinds november 2018. Eerst door voor de gemeente te werken aan het voorontwerpbestemmingsplan. Vervolgens door in opdracht van de grondeigenaren individuele inrichtingsplannen op te stellen. En tenslotte door in opdracht van de Belangenvereniging een overzichtstekening te maken van alle ontwikkelingen.

Bureau MRO maakt het ontwerpbestemmingsplan in opdracht van de gemeente Nieuwkoop. De anterieure overeenkomst tussen gemeente en grondeigenaar legt per perceel de beoogde inrichting vast. Op het moment dat alle anterieure overeenkomsten zijn getekend gaat het ontwerpbestemmingsplan in procedure.

Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor het matenplan, het inrichtingsplan en het bouw- en woonrijpmaken. Op het plangebied worden twee bouwvolumes toegevoegd op een geheel ondergrondse parkeerkelder. Ook het bestaande kantoor wordt verbouwd, met behoud van de voorzieningen op de begane grond (restaurant, supermarkt, bioscoopzaaltje). Alle entrees komen samen op de centrale groene ruimte. Verblijven, ontmoeten en thuiskomen staan hier centraal. De randen van het plangebied zijn door de gemeente omschreven als het groenblauwe casco. Zo mogelijk worden het volwassen groen ingepast in het inrichtingsplan.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie