Zonnevelden Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop wil aan haar energiedoelstellingen voldoen met zonne-energie. Uitgerekend is dat 20 ha aan zonnepanelen op grote daken gerealiseerd kan worden. Om aan de doelstellingen voor 2030 te voldoen is aanvullend 60 ha aan zonnevelden op het land nodig. In de RES 1.0 zijn enkele oriëntatiegebieden bepaald waar de ontwikkeling van zonnevelden kansrijk is. Voor al deze gebieden zijn de plussen en minnen besproken met de inwoners, zoals de capaciteit op het net, de koppelkansen voor bedrijven, landschappelijke opgaven en de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing.

Vervolgens is door de gemeente aan Peter Verkade Landschapsarchitect gevraagd om ontwerpend onderzoek te verrichten naar de landschappelijk inpassing van zonnevelden. Allereerst is een inventarisatie en analyse verricht van het beleid, de opgave en het landschap. Vervolgens zijn bouwstenen bepaald en verbeeld voor de landschappelijke inpassing van zonnevelden. Enerzijds bouwstenen die voor de hele gemeente gelden, zoals een ‘levend maaiveld’ en ‘ruimte voor flora en fauna’. En anderzijds gebied specifieke bouwstenen, zoals het ‘open landschap’. Vervolgens is het daadwerkelijke ontwerpend onderzoek verricht met realistische voorbeelduitwerkingen en referentiestudies.

Na de participatiebijeenkomsten is het onderzoek aangescherpt en vertaald in concrete criteria voor de landschappelijke inpassing. Deze zijn afgestemd met de provincie Zuid-Holland en worden opgenomen in het gemeentelijke beleidskader.

 

 

Categorie
Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwkoop

Ontwerp
2022 – 2023